Spjald Fjernvarme- og Vandværk

Rørvej 1 - 6971 Spjald

Information om vandkvalitet

LogoSpjald Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2020

Med henblik på imformation til forbrugerne har Højvang Laboratorier foretaget udtræk af data for Spjald Vandværk 2019

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1168 af 23. august 2018

Nedenstående information omfatter §29, stk.1 nr. 6 og 7

 Der er i 2019 udtaget følgende prøver:

 

Ordinære

Opfølgning

Andet

Hos forbrugere

6 0 0

På vandværk

1 0 0

Fra boringer

2 0 0

 

     

ANALYSERESULTATER 2019

Parameter Resultat Laveste Højeste Enhed Kvalitetskrav Sted
Kemiske:            
Hårdhed 4,7 4,7

4,7

° dH   V
pH 7,5 7,4 7,6   7 - 8,5 F
Nitrat 0,50 0,45 0,45 mg/l <50 V
Jern <0,01 <0,01 0,02 mg/l <0,2 F+V
Mangan <0,002 <0,002 <0,002 mg/l <0,02 F+V
Nikkel

0,03

0,03 0,16 μg/l <20 F+L
Flourid 0,04 0,04 0,04 mg/l <1,5 V
             
Mikroskobiske:            
Coliforme bakterier <1 <1 <1 antal/100ml <1 F+V
Eschericia coli (E.coli) <1 <1 <1 antal/100ml <1 F+V
Kimtal 22°C <1 <1 7 antal/ml <200 F+V
Kmtal 36°C <1 <1 <1 antal/ml <20 F+V

 

 Oversigten viser, hvor mange prøver der er udtaget. Ordinære prøver er de
prøver som udgør den lovpligtige kontrol. Nogle af disse prøver skal udtages hos
forbrugerne, andre skal udtages på vandværket eller direkte fra boringerne.
Prøver, der skal anvendes til kontrol af ledningsnettet, udtages normalt hos
forbrugerne. I kolonnen opfølgning angives hvor mange prøver, der er udtaget
ekstra, f.eks. i forbindelse med konstaterede problemer. I rubrikken andet
angives, hvis der eventuelt er taget andre prøver f.eks. til driftskontrol af
filtre.

Skemaet med analyseresultater viser for en række udvalgte parametre, hvad det
seneste resultat har været, samt årets laveste resultat og højeste resultat.
Desuden er der angivet hvilken grænseværdi, der er gældende for hver parameter
og endelig angives det, hvor i systemet de enkelte parametre undersøges, d.v.s.
på vandværket, hos forbrugeren eller på ledningsnettet. Sidstnævnte prøver
udtages som ovenfor nævnt normalt inde hos forbrugeren.

 Lidt om de forskellige parametre:

KEMISKE:

Hårdhed

Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af
calcium og magnesium ioner. Hårdhedsgraden
afhænger derfor mest af undergrundens indhold af
kridt, kalk og ler. Vandets hårdhedsgrad har i
det daglige mest betydning for vores forbrug af
sæbe samt udfældningen af kedelsten. Skalaen for
blødt vand til hårdt vand går sædvanligvis
mellem 5 °dH og 30 °dH.

pH

angiver vandets surhedsgrad. Ved pH 7 er
vandet neutralt, over 7 er vandet basisk og
under 7 er vandet surt. Ved lav pH-værdi er der
risiko for at diverse metaller, fra
installationen, vil opløse sig i vandet.

Nitrat

Højt indhold af nitrat kan skyldes forurening
med overfladevand. Der er mange steder
konstateret stigende indhold af nitrat i de
senere år. Dette kan skyldes overdosering af
husdyr-/handelsgødning samt afgrødevalg. Vand
med et indhold på over 50 mg/l bør ikke anvendes
til modermælkserstatning. Nitraten omdannes til
nitrit, som optages i blodbanerne og omdanner
nogle stoffer i blodet. Dette bevirker at
ilttransporten i organismen nedsættes. Der er
teorier om at ved højt nitratindhold er der
større risiko for at vandet indeholder
pesticider.

Jern

Grundvand indeholder ofte jern i så store
koncentrationer, at det skal fjernes inden
distribution. Jernindholdet er ikke
sundhedsskadeligt, men kan give problemer med
udfældning i ledningsnet, misfarvning af tøj og
kummer samt dårlig smag og udseende af
drikkevandet.

Mangan

Forekommer ofte sammen med jern. Mangan har
samme gener og fjernes på samme måde som jern.

Nikkel

Nikkel i drikkevand er allergifremkaldende og
kan give eksem. Stammer fra installationer - men
i sjældne tilfælde fra grundvandsmagasinet
(eksempelvis kalkmagasiner).

Fluorid

Fluorid virker i små mængder styrkende på
tandemaljen. Hvis fluorid forekommer i større
mængde (over grænseværdien på 1,5 mg/l), menes
det, at der er der risiko for misfarvning af
emaljen hos børn.

   

MIKROBIOLOGISKE:

Coliforme bakterier

Coliforme bakterier er en gruppe af
bakterier, der er naturligt forekommende i jord,
forrådnede planter og overfladevand. Forurening
af drikkevandet sker typisk fra overfladevand.
Coliforme bakterier må ikke forekomme, og
konstante fund af coliforme bakterier er
uacceptabelt i modsætning til spredte,
sporadiske fund.

Når der i en vandprøve konstateres coliforme
bakterier udtager laboratoriet straks en
omprøve. Såfremt der ikke konstateres coliforme
bakterier i omprøven betegnes fundet som
sporadisk.

Eschericia coli (E.coli)

Undersøgelse for Eschericia coli (E. coli)
har tidligere været benævnt Termotolerante
coliforme. En tredje betegnelse for disse
bakterier er fækale colibakterier. De udgør en
naturlig bestanddel af tarmfloraen hos dyr og
mennesker. Derfor kan der forekomme E. coli i
jord og vand, der er forurenet med afføring fra
dyr eller mennesker f.eks. husspildevand,
dyregødning o.lign.

Fund af E. coli i drikkevand tyder på en
frisk forurening, idet disse bakterier har kort
levetid i naturen. Ved fund af E. coli er der en
risiko for at også andre mikroorganismer kan
være tilstede. Nogle af disse kan være
sygdomsfremkaldende. E. coli kan under ingen
omstændigheder tolereres i drikkevand.

Kimtal 22 °C

Kimtal ved 22 ° C er et udtryk for vandets
indhold af bakterier, der er naturligt
forekommende. Jord- og vandbakterier lever af
jorden og vandets indhold af organisk stof.
Større forekomst af disse bakterier tyder på en
forurening med overfladevand eller jordvand.

Kimtal 36 °C

Bakterier, der kan vokse ved 36 – 37 °C
(legemstemperatur) kan i nogle tilfælde være
sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan
være tegn på forurening.

NB:Forbrugere, der får vand fra vandværker, der kontrolleres
af FORCE Technology, kan uden beregning kontakte os på 40610078. Vi vil gøre vores bedste
for at besvare alle spørgsmål.

Copyright © 2010 Spjald Fjernvarme- & Vandværk - Rørvej 1 - 6971 Spjald - Tlf.: 97 38 16 85